"Orvos, biokémikus, az MTA tagja "

lorem iposum dolor

Praesent suscipit aliquam urna. Praesent et velit lorem. Fusce id ligula odio. Aenean feugiat ante ut sapien fermentum mollis.
rendben
 
 
Ádám Veronika

Ádám Veronika

Ami igaz, beépül az egyetemes tudásba

Orvos, biokémikus, az MTA tagja

Az élete alapvetően a tanításról és a tudo­mány­ról szól. Az egyetemen biokémiát tanít, kutatásaiban pedig nagy reménységet jelen­te­nek az időskori agykárosodással kapcsolatos felfedezései.

 

Általános orvosi diplomát szerzett 1973-ban, de hamarosan a gyógyszerészeti inté­zetbe ke­rült, majd rövid idő múlva a SOTE II. sz. Ké­miai-biokémiai Intézetében foly­tat­ta tevé­keny­ségét. Az oktatói ranglétrát végigjárva idő­vel tanszékvezetői és egyetemi tanári kinevezést kapott. Két időszakban, a kilenc­venes évek vé­gén, azután pedig 2003 és 2009 között volt a Semmelweis Egyetem tu­dományos rektorhe­lyet­tese. Közben folya­ma­tosan tanított.

 

„Az én befolyásom semmi esetre sem azt jelenti, hogy lobbierőm van, hogy kijáró ember lehetnék. Az én be­fo­lyá­som az előadóteremben érvényesül. Mert az fogja meg a hallgatót, ha az előadó személyi­sé­ge is jelen van. Ilyen értelemben feltétlenül befolyással vagyok a hallgatóimra” – mondja.

 

Maga is rengeteget tanult, első generációs értelmiségi, még felnőttként sem restellte az

ismeretszerzést, így mélyedt el a számí­tás­techni­kában és alkalmazásaiban. Ez a lan­ka­dat­lan kitartás jellemzi kutatói pályáját is. Volt Széc­he­nyi-ösztöndíjas. Vendégkutató­ként dolgozott Londonban és New Yorkban is. 2000-ben lett a Magyar Tudományos Aka­démia tagja (ma a

tudományos testület háromszázhatvanöt tagja közül huszonkettő nő). Ádám Veronika szerint az orvosi terü­le­ten őelőttük harminc évig nem volt nő az aka­dé­mikusok között. „Az én életem feltét­lenül a tudományról is szól – folytatja a megkezdett gondolatmenetet. – Ilyen értelemben véve a befolyás azt jelenti, hogy a kutatásaink beépülnek egy nemzetközi közösség mun­ká­­jába. A publikációinkat sok ember olvassa, be­­­il­leszti a maga munkájába, így az én szűk szak­mai tevékenységem, azt remélem, be­fo­lyás­sal van a tudományos közéletre.”

 

Kutatási területe most az idegek oxidatív károsodásának tanulmányozása. Munkacsoport­jával még az ezredforduló tá­ján az agyérrend­­szer­rel kapcsolatos idős­kori betegségek molekuláris mechanizmusait kezdték el vizsgálni. Így az Alzheimer-kórt, a Parkinson-kórt is befolyásoló oxidatív stressz okait, s e területen értek el a tudományos világban igen komoly visszhangot kiváltó eredményeket. „Amit csinálunk, az nyilván a jövőnek szól. A tudomány ebből a szem­pontból csodálatos: mert legyen bármilyen kis vagy nagy dolog, ami igaz, az beépül az egye­­­temes tudásba, így válik egy szemmé a hosszú láncban. Itt marad a világnak, amikor az ember már régen nincs jelen.”

 

Akadémikus, egyetemi tanár, kutató. 1973-ban szerzett általános orvosi diplomát, majd biokémiai kutatásokba kezdett. 1981-től tanársegéd, 1990-től tanszékvezető. 1997 és 2000 között Széchenyi professzori ösztön­díjas volt. 1998-ban megkapta a Szent­ágothai-díjat. 2000-ben lett az MTA tagja. A Magyar Biokémiai Egyesület vezetőségi tag­ja, az Európai Neurokémiai Társaság főtit­kára, a Medical Sciens Monitor, majd a Brain Research Bulletin szakfolyóirat szerkesz­tő­bi­zottságának tagja. Széchenyi-díjas, kitün­tet­ték a Magyar Köztársaság Arany Érdemke­reszt­jével. Férje Vizi E. Szilveszter, az MTA volt elnöke.

 

Rege Sándor Rege Sándor cikke